Verantwoording en ANBI

ANBI

Stichting Culturele Werken is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zowel een gewone ANBI status als de status van culturele ANBI zijn toegekend.

Giften aan Stichting Culturele Werken zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Stichting Culturele Werken hoeft over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenking- of successiebelastingen te betalen.

U kunt de ANBI-vermelding van Stichting Culturele Werken controleren op de website van de Belastingdienst.

Conform de regels van de belastingdienst vindt u hieronder de gegevens welke wij verplicht zijn bekend te maken:

Het stichtingsbestuur

  • Walther Ligtvoet – Voorzitter en secretaris;
  • John-Phillip Broers – Penningmeester;
  • Eugene Springer – Algemeen bestuurslid.

Missie en Visie

Missie: De missie van Stichting Culturele Werken is het aanbieden en ondersteunen van culturele en literaire evenementen.

Visie: Onze visie is dat cultuur in de breedste zin van het woord zo laagdrempelig mogelijk en zo breed mogelijk moet worden aangeboden aan het publiek. Daarnaast zijn wij van mening dat dit het beste kan gebeuren door de krachten te bundelen met andere stichtingen en organisaties.

Doelstellingen

  • Het aanbieden van een divers palet aan evenementen, workshops, lezingen en aanverwante activiteiten.
  • Het ondersteunen van evenementen en andere activiteiten van derden.
  • Bevorderen van de cultuurbeleving in Oosterhout.
  • Bevorderen van de samenwerking tussen de diverse culturele organisaties en stichtingen.

Meerjarenbeleidsplan

Op basis van de doelstellingen en onze visie en missie wordt een meerjarenbeleidsplan opgesteld.

Kamer van Koophandel

Laatste versie uittreksel van de Kamer van Koophandel: maart 2020

Statuten

De statuten zijn opgemaakt door mr. G.J. Heijkants, notaris in Oosterhout: Statuten juni 2019

(Contact)gegevens

Stichting Culturele Werken
Parelmoervlinder 27
4904 ZB Oosterhout
email: info@culturelewerken.nl

Bankrekeningnummer: NL97TRIO0379687526

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
853114365

Beloningsbeleid

Bestuursleden komen in aanmerking voor een gepaste onkostenvergoeding voor de uitoefening van hun functie. Bestuurders hebben recht op:

  • vergoedingen voor onkosten die de bestuurders redelijkerwijze hebben door hun functie bij de instelling;
  • niet bovenmatige vacatiegelden: de vergoeding die een bestuurder krijgt voor het vervullen van de functie (zoals het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen).

Jaarverslagen

2019

2020

%d bloggers liken dit: