Algemene voorwaarden Montmarte op de Heuvel

Hieronder de algemene voorwaarden van Stichting Culturele Werken inzake Montmartre op de Heuvel. Als u een marktkraam boekt, geeft u aan bekend en akkoord te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Organisator
Stichting Culturele Werken houdt zich bezig met het organiseren van diverse evenementen. Montmartre op de Heuvel is er daar een van. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op dit evenement.

Deelnemer/huurder/standplaatshouder
Is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hiervoor een schriftelijk akkoord voor een (stand)plaats heeft gekregen. 

Op- en afbouw tijden
U heeft circa 2 uur voor en na het evenement de tijd om op -en af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de openingstijden aangehouden. U dient minimaal een uur voor aanvang de markt aanwezig te zijn om uw kraam of grondplaats in te nemen. Bij wijzigingen wordt u hierover apart bericht.

Standplaatsen 
Elke deelnemer krijgt een plaats toegewezen door de organisatie. Overleg is mogelijk, de organisatie is echter beslissend.

Kosten en betaling
De kosten worden vermeld op de website of per email, mondeling of telefonisch doorgegeven. Prijzen zijn vooraf bij u bekend. Betaling van de kraam of grondplaats geschiedt uitsluitend per overboeking op het rekeningnummer wat op het inschrijfformulier staat aangegeven. Bij aanvang van het evenement dient de betaling te zijn voldaan. Indien de betaling niet binnen is bij aanvang van de markt, zal het kraamgeld met verhoging van administratieve kosten aan u worden gefactureerd.

Aansprakelijkheid en verzekeringen
De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook. Deelnemers zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid jegens derden. Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder. 

Omschrijving aanbod koopwaar en handel
Bij aanmelding, via de website of telefonisch, dient u duidelijk te vermelden wat uw branche en koopwaar is. Indien bij betreding van de markt blijkt dat dit afwijkt van uw gemelde branche en koopwaar, kan dit leiden tot gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats. Restitutie van de standplaatskosten is in dit geval niet mogelijk.

Annuleringen/Restitutie
Indien u een kraam wil annuleren zijn er duidelijke ‘spelregels’. Bij annulering ontvangt u van ons een bevestiging. Zonder bevestiging/bericht is uw annulering niet verwerkt.

Restitutieregels bij afmelding:

 • 14 dagen van tevoren of eerder: 100% gerestitueerd.
 • Later dan 14 dagen voor aanvang afmelden:
  • Tot 7 dagen voor aanvang: 50% gerestitueerd.
  • 7 dagen of later voor aanvang geen geld terug.
 • Bij ziekte of calamiteiten kan in overleg met de organisatie afgeweken worden van deze regels.


Overige bepalingen

 • U geeft gehoor aan de aanwijzingen van de organisator en medewerkers, brandweer, politie, EHBO, ambulancedienst en/of andere hulpdiensten.
 • Als u zich niet schikt naar de aanwijzingen kan u de toezegging tot het evenement ontzegd worden en bent u in overtreding als u doorgaat met verkoop of verdere uitvoering van uw activiteiten. Restitutie van betaalde marktgelden is in dit geval niet mogelijk.
 • Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren. Het aanbieden van etenswaren dient overeenkomstig met de door de overheid gestelde eisen te geschieden. Tevens dient u te voldoen aan de brandveiligheid.
 • De organisatie heeft te allen tijde het recht, deelnemers die zich niet aan de voorschriften houden, te (doen) verwijderen en op toekomstige evenementen te weigeren. In dit geval bestaat geen restitutie van betaalde gelden.
 • Als u muziek of beeld laat zien tijdens uw presentatie of verkoop zorgt u zelf voor de juiste contracten bij de Buma Stemra. De organisatie is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden door Buma Stemra, Sena of andere instanties indien de auteurswet wordt overtreden. Het volume van het geluid dient zo te zijn dat dit geen hinder en last brengt bij bezoekers en overige standhouders.
 • Indien u een stroomvoorziening nodig heeft dient dit vooraf bekend te zijn bij de organisatie. Er zal op (acceptabele) afstand een stroompunt aanwezig zijn, of er wordt gebruikt gemaakt van een stroomaggregaat. U dient zelf te voorzien in een stroomkabel. Indien, door welke omstandigheden dan ook, deze stroomvoorziening uitvalt of niet voldoet aan het gevraagde wattage, is de organisatie hiervoor niet aansprakelijk. Er zal getracht worden dit zo snel mogelijk te verhelpen. Mogelijke kosten voor het gebruik van stroom worden vooraf aan de huurder van een stand- en/of grondplaats bekend gemaakt. 
 • De huurder van een stand- en/of grondplaats kan nimmer aanspraak maken op schadevergoeding ten laste van de organisatie, wegens beschadigingen en/of anderszins van de door hem aangevoerde producten ten gevolge van welke omstandigheden dan ook.
 • Schade, toegebracht door wind, regen, opwaaiende marktkramen, enz. komen voor risico van de deelnemer van dit evenement. Beschadiging aan winkelpanden, ruitbreuk enz. veroorzaakt door de door de standhouder gehuurde kraam, zijn voor rekening van de standhouder. Bij ingebruikname van de kraam dient uzelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft. Het kraamzeil dient u zelf vast te zetten indien dit niet door de kramenbouwer is gedaan.
 • Standplaatshouder zal aan andere standplaatshouders en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken en ervoor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers.
 • Attracties dienen de jaarlijkse keuring te hebben ondergaan. De aansprakelijkheid hiervoor ligt geheel bij de standhouder
 • Als de organisatie overgaat tot het afgelasten van het evenement door b.v. zeer slechte weersvoorspellingen en/of andere bijzondere situatie, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht op de website van Stichting Culturele Werken; www.culturelewerken.nl, of mondeling tijdens het evenement zelf. In het laatste geval is restitutie van de door de huurder gemaakte kosten niet verhaalbaar op de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor brand, breuk, diefstal of schade, of omzetverlies in welke vorm dan ook.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, is de uitspraak van de organisatie bindend.
%d bloggers liken dit: